TR EN

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI 


1.GİRİŞ

1.1.​Politikanın Amacı ve Kapsamı​

1.2.​Yürürlük ve Değişiklik​

2.ŞİRKETİMİZİN YÜRÜTTÜĞÜ KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİNE YÖNELİK VERİ SAHİPLERİ, VERİ İŞLEME AMAÇLARI VE VERİ KATEGORİLERİ

2.1.​Veri Sahipleri​

2.2.​Kişisel Veri İşleme Amaçları​

2.3.​Kişisel Veri Kategorileri​

3.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER VE ŞARTLAR

3.1.​Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İlkeler​

3.2.​Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar​

3.3.​Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar​

4.KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

5.VERİ SAHİPLERİNİN AYDINLATILMASI VE VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

6.KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ, ANONİM HALE GETİRİLMESİ

7.KANUN KAPSAMI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN KISITLAMALAR


1. GİRİŞ

1.1. Politikanın Amacı ve Kapsamı

I. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup; işbu SAHA Derneği Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (“Politika”), SAHA Derneği’nin (“SAHA” veya “Dernek”) Kanun’a uyumluluğunun sağlanmasını ve Dernek tarafından kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesinde uyulacak ilke ve esasların belirlenmesini amaçlamaktadır.

Politika, kişisel verilerin işleme şartlarını belirlemekte ve kişisel verilerin işlenmesinde Dernek tarafından benimsenen temel prensipleri ortaya koymaktadır. 

İşbu Politika, Dernek çalışanları (aktif stajyer, beyaz yaka çalışan, mavi yaka çalışan ve Dernek yetkilisi / hissedarı) haricindeki kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir. Dernek çalışanlarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin hususlar, işbu Politika’nın kapsamında olmayıp, SAHA Derneği Çalışan Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni kapsamında ayrıca düzenlenmektedir.

Politika’da kullanılan terimlere ilişkin tanımlar EK-1’de yer almaktadır. 

1.2. Yürürlük ve Değişiklik

Politika, Dernek tarafından internet sitesinde yayımlanarak kamuoyuna sunulmuştur. Başta Kanun olmak üzere yürürlükteki mevzuat ile bu Politika’da yer verilen düzenlemelerin çelişmesi halinde mevzuat hükümleri uygulanır.

Dernek, yasal düzenlemelere paralel olarak Politika’da değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Politika’nın güncel versiyonuna www.saha.org.tr adresinde yer alan Dernek internet sitesinden erişim sağlanabilecektir. 

 

2. ŞİRKETİMİZİN YÜRÜTTÜĞÜ KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİNE YÖNELİK VERİ SAHİPLERİ, VERİ İŞLEME AMAÇLARI VE VERİ KATEGORİLERİ

2.1. Veri Sahipleri

Politika kapsamındaki veri sahipleri, Dernek tarafından kişisel verileri işlenmekte olan Dernek çalışanları dışındaki tüm gerçek kişilerdir. Bu çerçevede Politika kapsamındaki veri sahiplerine aşağıda yer verilmiştir.

VERİ SAHİBİ KATEGORİLERİ

AÇIKLAMA

1 Üye

Dernek üyesi gerçek kişileri ifade etmektedir. 

2 Ziyaretçi

Dernek, bina, yerleşke ve internet sitesini ziyaret eden gerçek kişileri ifade etmektedir.

3 Çalışan Adayı

Dernek’e CV göndermek, başvuru formu doldurmak ve sair yöntemlerle iş başvurusu yapan gerçek kişileri ifade etmektedir.

4 Üçüncü Kişiler

Yukarıda yer verilen veri sahibi kategorileri ile Dernek çalışanları haricindeki gerçek kişileri ifade etmektedir.

Veri sahibi kategorileri genel bilgi paylaşımı amacıyla belirtilmiştir. Veri sahibinin, bu kategorilerden herhangi birinin kapsamına girmemesi, Kanun’da belirtildiği şekilde veri sahibi niteliğini ortadan kaldırmamaktadır.


2.2. Kişisel Veri İşleme Amaçları

Dernek tarafından kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kanun’da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir:

ANA AMAÇLAR

ALT AMAÇLAR

Dernek Sponsorluk Faaliyetlerinden İlgili Kişileri Faydalandırmak İçin Gerekli Çalışmaların İş Birimlerimiz Tarafından Yapılması ve İlgili İş Süreçlerinin Yürütülmesi

1. Sponsorluk Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

2. Hibe Tahsisine İlişkin Süreçlerin Planlanması ve İcrası

3. Sözleşme Süreçlerinin ve/veya Hukuki Taleplerin Takibi

4. Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Yurt İçinde veya Yurt Dışında Bulunan İş Ortakları ve Tedarikçiler ile İlişkilerin Yönetimi

Dernek Tarafından Yürütülen Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi İçin İlgili İş Birimlerimiz Tarafından Gerekli Çalışmaların Yapılması ve Buna Bağlı İş Süreçlerinin Yürütülmesi

1. İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası 

2. Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası 

3. Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Planlanması, Denetimi ve İcrası

4. Bilgi Teknolojileri Alt Yapısının Oluşturulması Ve Yönetilmesi

5. İş Ortakları veya Tedarikçilerin Bilgiye Erişim Yetkilerinin Planlanması ve İcrası

6. Etkinlik Yönetimi

7. İş Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası 

8. Finans veya Muhasebe İşlerinin Takibi

 

 Dernek İnsan Kaynakları Politikaları ve Süreçlerinin Planlanmasının ve İcra Edilmesi

1. İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması ve Yürütülmesi

2. Personel Temin Süreçlerinin Yürütülmesi 

 

Dernek'inStratejilerinin Planlanması ve İcrası 

3. Dernek İçi ve Dernek Dışı Eğitim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

4. İş Ortakları ve/veya Tedarikçilerle Olan İlişkilerin Yönetimi 

 

Dernek'in ve Dernek ileiş İlişkisi İçerisinde Olan İlgili Kişilerin Hukuki, Teknik, TicariVe İş Güvenliğinin Temini

5. Dernek Faaliyetlerinin Dernek Prosedürleri veya İlgili Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesinin Temini İçin Gerekli Operasyonel Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

6. Yetkili Kuruluşlara Mevzuattan Kaynaklı Bilgi Verilmesi

7. Dernek Denetim Faaliyetlerinin Planlanması Ve İcrası

8. Verilerin Doğru Ve Güncel Olmasının Sağlanması

9. İş Sağlığı veya Güvenliği Süreçlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası

10. Dernek Yerleşkeleri ve/veya Tesislerinin Güvenliğinin Temini

11. Dernek Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

12. Dernek Demirbaşlarının ve/veya Kaynaklarının Güvenliğinin Temini

13. Yabancı Mevzuat Gereği Uyum Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

Dernek Faaliyetlerinin Tanıtılmasına İlişkin Süreçlerin Planlanması Ve Yürütülmesi

1. Dijital veya Diğer Mecralarda Dernek’in Tanıtımına İlişkinAktivitelerinin Tasarlanması veya İcrası

 

2.3. Kişisel Veri Kategorileri

Dernek tarafından aşağıda kategorize edilmiş kişisel verileriniz, Kanun’da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir:

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU

AÇIKLAMA

Kimlik Bilgisi

Ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh, pasaport, mesleki kimlik, evlilik cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan kişinin kimliğine dair tüm bilgileri ifade etmektedir. 

İletişim Bilgisi

Telefon numarası, adres, e-posta gibi veri sahibiyle iletişim kurulmasına yönelik bilgileri ifade etmektedir.

Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi

Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde bulunulduğu sırada alınan kamera kayıtları, parmak izi kayıtları gibi kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel verileri ifade etmektedir.

İşlem Güvenliği Bilgisi

Faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari ve hukuki güvenliğimizi sağlamamız amacıyla işlenen kişisel verilerinizi ifade etmektedir.

Finansal Bilgi

Derneğimizin kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel verileri ifade etmektedir.

Çalışan Adayı Bilgisi

Derneğimizin çalışanı olmak için başvuruda bulunmuş veya Derneğimizin insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda çalışan adayı olarak değerlendirilmiş veya Derneğimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan bireylerle ilgili işlenen kişisel verileri ifade etmektedir.

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve Derneğimizin politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel verileri ifade etmektedir.

Denetim ve Teftiş Bilgisi

Derneğimizin kanuni yükümlülükleri ve Dernek politikalarına uyumunun sağlanması kapsamında işlenen kişisel verileri ifade etmektedir.

Özel Nitelikli Veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel verileri ifade etmektedir.

Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi

Derneğimize yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel verileri ifade etmektedir.


14. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER VE ŞARTLAR

3.1. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İlkeler

Dernek tarafından kişisel verileriniz, Kanun’un 4. maddesinde yer alan kişisel veri işleme ilkelerine uygun olarak işlenmektedir. Bu ilkelere her bir kişisel veri işleme faaliyeti açısından uyulması zorunludur:

• Kişisel verilerin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işlenmesi; Dernek, kişisel verilerinizin işlenmesinde kanunlara, ikincil düzenlemelere ve hukukun genel ilkelerine uygun olarak hareket eder; kişisel verileri işlenme amacı ile sınırlı olarak işlemeye ve veri sahiplerinin makul beklentilerini dikkate almaya önem verir.

• Kişisel verilerin doğru ve güncel olması; Dernek tarafından işlenen kişisel verilerinizin güncel olup olmadığına, buna ilişkin kontrollerin yapılmasına dikkat edilir. Veri sahiplerine bu kapsamda doğru ve güncel olmayan verilerinin düzeltilmesini veya silinmesini isteme hakkı tanınır.

• Kişisel verilerin belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi; Dernek, her bir kişisel veri işleme faaliyetinden önce veri işleme amaçlarını tespit eder ve bu amaçların hukuka aykırı olmamasına dikkat eder.

• Kişisel verilerin işlendiği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması; Dernek tarafından veri işleme faaliyeti toplama amacını gerçekleştirme için gerekli olan kişisel verilerle sınırlandırılmakta ve bu amaçla ilişkili olmayan kişisel verilerin işlenmemesi için gerekli adımlar atılmaktadır.

• Kişisel verilerin mevzuatın ya da işleme amaçlarının gerektirdiği süre kadar saklanması; Dernek tarafından kişisel veri işleme amacının ortadan kalkmasından sonra ya da mevzuatta öngörülen sürenin dolması ile birlikte kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.

3.2. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar

Dernek tarafından kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde işlenmektedir. Söz konusu şartlara ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır:

• Kişisel veri sahibinin açık rızasının olması diğer veri işleme şartlarının var olmadığı durumlarda, 3.1. başlığı altında yer verilen genel ilkelere uygun olarak, Dernek tarafından veri sahibinin kişisel verileri, veri sahibinin özgür iradesi ile kişisel veri işleme faaliyetine ilişkin yeterli bilgi sahibi olarak, tereddüde yer bırakmayacak şekilde ve sadece o işlemle sınırlı olarak onay vermesi halinde işlenebilmektedir. 

• Kişisel veri işleme faaliyetinin kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde Dernek tarafından kişisel veriler, veri sahibinin açık rızası olmadan işlenebilecektir. Bu durumda Dernek, ilgili hukuki düzenleme çerçevesinde kişisel verileri işleyecektir.

• Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibinin açık rızasının elde edilememesi ve kişisel veri işlemenin zorunlu olması halinde, Dernek tarafından rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan veri sahibine ait kişisel veriler, veri sahibinin veya üçüncü bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak adına kişisel veri işlemenin zorunlu olması durumunda işlenecektir.

• Kişisel veri işleme faaliyetinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması durumunda, veri sahibi ile Dernek arasında kurulan veya halihazırda imzalanmış olan sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi gerekli ise kişisel veri işleme faaliyeti gerçekleştirilecektir.

• Veri sorumlusu hukuki yükümlülüğünü yerine getirme için kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmesinin zorunlu olması durumunda Dernek, yürürlükteki mevzuat kapsamında öngörülen hukuki yükümlülüklerini yerine getirme amacıyla kişisel verileri işlemektedir.

• Veri sahibinin kişisel verilerini alenileştirmiş olması, veri sahibi tarafından herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış, alenileştirilme sonucu herkesin bilgisine açılmış olan kişisel veriler alenileştirme amacı ile sınırlı olarak Dernek tarafından veri sahiplerinin açık rızası olmasa da işlenebilecektir.

• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel veri işlemenin zorunlu olması durumunda, Dernek zorunluluk kapsamında veri sahiplerinin açık rızası olmaksızın veri sahibinin kişisel verilerini işleyebilecektir.

• Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması halinde, Dernek ile veri sahibinin menfaat dengesinin gözetilmesi şartıyla Dernek tarafından kişisel veriler işlenebilecektir. Bu kapsamda, meşru menfaate dayanarak verilerin işlenmesinde Dernek öncelikle işleme faaliyeti sonucunda elde edeceği meşru menfaati belirler. Kişisel verilerin işlenmesinin veri sahibinin temel hak ve özgürlükleri üzerindeki olası etkisini değerlendirir ve dengenin bozulmadığı kanaatindeyse işleme faaliyetini gerçekleştirir.

3.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar

Kanunun 6. maddesinde özel nitelikli kişisel veriler, sınırlı sayıda olacak şekilde belirtilmiştir. Bunlar; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

Dernek, özel nitelikli kişisel verileri Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ilave tedbirlerin alınmasını sağlayarak aşağıdaki durumlarda işleyebilmektedir:

• Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesiveri sahibinin açık rıza vermesi halinde veya kanunlarda açıkça öngörülmesi durumunda işlenebilmektedir.

• Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler, ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebilmektedir.

15. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Dernek, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde sıralanan ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenmiş olan ilave düzenlemelere uygun olarak; kişisel verilerin aktarılması şartlarının bulunması durumunda kişisel verileri yurtiçinde veya yurtdışına aktarabilmektedir.

• Kişisel verilerin yurtiçinde üçüncü kişilere aktarımıKanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan ve işbu Politika’nın 3. Başlığı altında açıklanmış olan veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve veri işleme şartlarına ilişkin temel ilkelere uymak şartıyla kişisel verileriniz Dernek tarafından aktarılabilmektedir.

• Kişisel verilerin yurtdışında üçüncü kişilere aktarımıkişinin açık rızası olmadığı hallerde, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan ve işbu Politika’nın 3. Başlığı altında açıklanmış olan veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve veri işleme şartlarına ilişkin temel ilkelere uymak şartıyla Dernek tarafından kişisel verileriniz yurtdışına aktarılabilmektedir.

Aktarımın yapılacağı ülkenin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ilan edilecek güvenli ülkelerden olmaması halinde, Dernek ve ilgili ülkedeki veri sorumlusunun yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi üzerine, Kişisel Verileri Kurul’un bu işleme izin vermesi ile Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan veri işleme şartlarından (bakınız Politika 3. Başlık) en az birinin varlığı halinde kişisel veriler yurtdışında üçüncü taraflara aktarılabilmektedir. 

Kanunun genel ilkeleri ile 8. ve 9. maddelerinde yer alan veri işleme şartları dahilinde Dernek, aşağıdaki tabloda kategorizasyonu yapılmış taraflara veri aktarımı gerçekleştirebilmektedir:


PAYLAŞILAN TARAF KATEGORİZASYONU

KAPSAM AKTARIM AMACI

İş Ortağı

Dernek’in faaliyetlerini yürütürken iş ortaklığı kurduğu tarafları ifade etmektedir.

İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak kişisel verilerin paylaşımı söz konusu olmaktadır. 

Tedarikçi

Dernek’ten aldığı talimatlar doğrultusunda ve Dernek ile arasındaki sözleşmeye dayanarak Dernek’in faaliyetlerini sürdürmesine yönelik dış kaynak hizmet sunan tarafları ifade etmektedir.

Tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin edilen hizmetlerin alınması ile sınırlı olarak aktarımı söz konusu olmaktadır. 

Kanunen Yetkili Kamu Kurumu

Hukuken Dernek’ten bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları ifade etmektedir. 

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi talep etme amacıyla sınırlı olarak kişisel veri paylaşımı söz konusu olmaktadır. 

Kanunen Yetkili Özel Kurum

Hukuken Dernek’ten bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri ifade etmektedir. 

İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak verilerin paylaşımı söz konusu olmaktadır. 

16. VERİ SAHİPLERİNİN AYDINLATILMASI VE VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI


Kanunun 10. maddesine göre kişisel verilerin işlenmesinden önce veya en geç kişisel verilerin işlenmesi anında, veri sahiplerinin kişisel veri işlenmesine ilişkin aydınlatılmaları gerekmektedir. İlgili madde gereğince veri sorumlusu sıfatıyla Dernek tarafından kişisel veri işleme faaliyetinin yürütüldüğü her durumda veri sahiplerinin aydınlatılmasını sağlamak üzere Dernek içi gerekli yapı oluşturulmuştur. Bu kapsamda;

• Kişisel verilerinizin işlenme amacı için lütfen Politika’nın 2.2. bölümünü incelemenizi rica ederiz.

• Kişisel verilerinizin aktarıldığı taraflar ve aktarım amacı için lütfen Politika’nın 4. Bölümünü inceleyiniz.

• Fiziki veya elektronik ortamlarda farklı kanallarla toplanabilen kişisel verilerinizi işlenmesine ilişkin şartları incelemek için lütfen Politika’nın 3.2 ve 3.3. bölümüne bakınız.

• Veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

― Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

― Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

― Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

― Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

― Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

― Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

― İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

― Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

 Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.saha.org.tr adresinden ulaşabileceğiniz SAHA Derneği Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Derneğimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Dernek, başvuruların değerlendirilmesi sırasında öncelikle talepte bulunan kişinin gerçek hak sahibi olup olmadığını tespit etmektedir. Bununla birlikte Dernek gerek gördüğü durumlarda talebin daha iyi anlaşılabilmesi için detaylı ve ek bilgi isteyebilmektedir.

Dernek tarafından veri sahibi başvurularına ilişkin yanıtlar, yazılı olarak veya elektronik ortamda veri sahiplerine bildirilmektedir. Başvurunun reddedilmesi halinde ret nedenleri gerekçeli olarak veri sahibine açıklanacaktır.

Kişisel verilerin doğrudan veri sahibinden elde edilmemesi halinde; Dernek tarafından (i) kişisel verilerin elde edilmesinden itibaren makul bir süre içerisinde, (ii) kişisel verilerin veri sahipleri kişi ile iletişim amacıyla kullanılacak olması durumunda, ilk iletişim kurulması esnasında, (iii) kişisel verilerin aktarılacak olması halinde, en geç kişisel verilerin ilk kez aktarımının yapılacağı esnada veri sahiplerinin aydınlatılmasına ilişkin faaliyetler yürütülmektedir.

 17. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ, ANONİM HALE GETİRİLMESİ

Kanun’un 7. maddesi gereğince hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler tarafından resen veya veri sahibinin talebi üzerine Dernek, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri ve Kurul tarafından yayımlanan rehberlere uygun olarak siler, yok eder veya anonim hâle getirir.

18. KANUN KAPSAMI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN KISITLAMALAR

Aşağıda belirtilen durumlar Kanun kapsamı dışındadır:

- Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklereuyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi. 

- Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi. 

- Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç̧ teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi. 

- Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş̧ kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

- Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi. 

Aşağıda sayılan durumlarda Dernek tarafından veri sahiplerine aydınlatma yapılması gerekmemektedir ve veri sahipleri, zararlarının giderilmesine ilişkin hakları hariç olmak üzere, Kanun’da belirtilen haklarını kullanamayacaklardır:

- Kişisel veri islemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

- İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

- Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturmasıiçin gerekli olması. 

- Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması. 
EK-1: TANIMLAR

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade etmektedir. 

Anonim Hale Getirme

Kişisel verinin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesianlamına gelmektedir.

Çalışan

Dernek çalışanı olan gerçek kişileri ifade etmektedir.

Çalışan Adayı

Dernek çalışanı olmayan ancak çeşitli yöntemlerle Dernek çalışan adayı statüsünde olan gerçek kişileri ifade etmektedir.

Kişisel Sağlık Verisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü sağlık bilgisini ifade etmektedir.

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Veri Sahibi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade etmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Kanun

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.

Politika

SAHA Derneği Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası

Dernek / SAHA

SAHA Derneği

İş Ortakları

Dernek’in faaliyetleri çerçevesinde sözleşmesel ilişkiler kapsamında ortaklık kurduğu kişileri ifade etmektedir.

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişiyi ifade etmektedir. 

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri yöneten kişiyi ifade etmektedir. 

Bu web sitesinde size daha iyi hizmet sunabilmek için çerez kullanılmaktadır. Kullandığımız çerezleri görüntüleyebilmek ve daha fazla bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası sayfasını inceleyebilirsiniz.